Załóż bezpłatne konto

Regulamin

Przed nadaniem przesyłki zapoznaj się z zasadami pakowania

 

 

§1 Użyte terminy i definicje Netkurier-24.pl - serwis internetowy (zleceniobiorca)
którego właścicielem jest Kulig Krystian
NIP: 646-259-286-0, , REGON: 243008714
z siedzibą w Imielinie przy ulicy Hallera 28. adres e-mail: biuro@netkurier24.pl. Usługa - świadczona drogą elektroniczną przez Netkurier-24.pl na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem.
Zleceniodawca/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie Netkurier-24.pl.
Usługodawca - przedsiębiorca, z wyłączeniem konsumentów, który dokonał rejestracji na platformie www.Netkurier-24.pl Usługa DOX - przesyłka kurierska dokumentowa o wadze od 50 do 500g, zapakowana w kopertę o wymiarach 35 cm x 25 cm x 5 cm (DPD)
Przesyłka/Przesyłka kurierska krajowa - przesyłka wysłana do Odbiorcy po wypełnieniu danych przez formularz zamówień na stronie Netkurier-24.pl
Dla DPD maksymalna długość boku w transporcie krajowym dla przesyłek do 31,5 kg wynosi 175 cm, objętość 0,35 m3, a suma jej wszystkich wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nie może przekroczyć 300 cm.
Dla paczek, dla których waga rzeczywista jest większa niż 31,5 kg lub waga wymiarowa jest większa niż 41,6 kg, oraz dla palet - maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 180 cm. Przy deklarowaniu danych należy uwzględnić wysokość palety EUR (14,4 cm) oraz jej wagę (25,00 kg). Podstawą opłaty za każdą paletę jest minimalna waga gabarytowa (288 kg) albo waga rzeczywista, jeżeli jest wyższa niż 288 kg.
Dla UPS obwód podstawy plus najdłuższy bok nie może przekraczać 330 cm. Możliwe jest wysłanie również tzw. dużej paczki. Przesyłka UPS jest uznawana za dużą paczkę, jeśli suma
jej długości oraz obwodu (2 x szerokość) + (2 x wysokość) przekracza 330 cm i jest mniejsza lub równa 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Przesyłka międzynarodowa - przesyłka kurierska nadawana poza granice Polski lub do Polski z innego kraju o maksymalnej wadze 31,5 kg (DPD) i 30 kg (UPS, GLS). Dokumenty potrzebne do odprawy celnej do krajów z poza UE dostępne na naszej stronie głównej w zakładce AKTUALNOŚCI.
Dla DPD maksymalna długość boku to 175cm, przy czym suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: max 300 cm = (2 x długość + 2 x szerokość + najdłuższy bok).
Dla UPS obwód podstawy+najdłuższy bok nie może przekraczać 330 cm.
Waga gabarytowa / wymiarowa / objętościowa - określenie dla paczki, której waga liczona ze wzoru długość razy szerokość razy wysokość podzielone przez 5000 (w przypadku UPS) lub 6000 (w przypadku DPD) przekraczają wagę rzeczywistą paczki lub 41,6 kg (w przypadku DPD). Partner - firma DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421 realizująca usługę kurierską.
- firma UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280.
Przedstawiciel Partnera - pracownik Partnera, Kurier. Konto PrePaid - konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w PLN w celu późniejszego jej wykorzystania do płatności za usługi oferowane przez serwis Netkurier-24.pl.
Transferuj.pl - Podmiot realizujący płatność , zewnętrzny w stosunku do Netkurier-24.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. COD - przesyłka kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Przedstawicielowi Partnera kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki. Formularz Zamówień - oprogramowanie znajdujące się w serwisie Netkurier-24.pl, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych. Dokumenty przewozowe - dokumenty wydrukowane z serwisu Netkurier-24.pl, niezbędne
do realizacji Zamówienia i będące potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Netkurier-24.pl oraz Przewoźnikami.
. System Zwrotów - usługa obsługi zwrotów i reklamacji skierowana do Usługodawców. Do złożenia reklamacji potrzebne są odpowiednio wypełnione dokumenty.
§2 Rejestracja i warunki techniczne korzystania z serwisu
1. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Netkurier-24.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Netkurier-24.pl.
4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Netkurier-24.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
5. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi.
Aby nadać przesyłkę w systemie Netkurier-24.pl jednorazowo nie trzeba być zalogowanym. Rejestracja i założenie konta w serwisie Netkurier-24.pl jest konieczne w momencie wysyłania większej ilości przesyłek.
Do korzystania z systemu niezbędny jest:
a) sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Sklepu Internetowego
b)połączenie do Internetu
c) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail , drukarka do wydrukowania listu przewozowego.
Jeżeli klient ma możliwości wydruku listu przewozowego konieczny jest Kontakt z Netkurier-24.pl
§3 Konto
1. Użytkownik może posiadać konto prywatne i konto firmowe. Przy koncie firmowym krajowym obowiązkowe jest podanie NIP i nazwy firmy. Numer NIP oraz nazwa
firmy nie mogą być po rejestracji konta firmowego zmienione/edytowane. Konto firmowe nie może zostać po rejestracji przekształcone w konto prywatne. Zasada ta działa również w drugą stronę - konto prywatne nie może po rejestracji zostać przekształcone w konto firmowe.
2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.
3. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania mu dostępu do formularza zamawiania przesyłek (na stałe lub tymczasowo). Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie skierowane do serwisu Netkurier-24.pl .Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika posiadają status "zakończone", czyli wszystkie zamówione przez niego usługi zostały zrealizowane, oraz jeśli saldo na jego profilu wynosi 0,00 zł.
5. Każde nowe, nieaktywne konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zgłoszonego do rejestracji konta, jeśli nie spełni ono warunków wymienionych w §2 pkt. 5, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Wówczas Użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji w czasie dwóch tygodni.
6. Netkurier-24.pl może uzależnić stworzenie Konta bądź dostępność wybranych usług od weryfikacji danych podanych przy rejestracji. Weryfikacja danych może być warunkiem dokonywania rozliczeń z serwisem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:
- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz zaświadczenia o wpisie do EDG,
- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
- w przypadku innej działalności – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
W uzasadnionych przypadkach serwis Netkurier-24.pl może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.
§4 Procedura oraz zasady składania zamówień
1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po wypełnieniu wymaganych pól Formularza Zamówień , wyborze Partnera, który dokona przewozu przesyłki , zapisaniu i zatwierdzeniu zlecenia do wysłania, jego opłaceniu oraz potwierdzeniu w Netkurier-24.pl otrzymania wpłaty przez operatora płatności Transferuj.pl.
2. Po dokonaniu zamówienia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia Użytkownik otrzymuje dokumenty przewozowe potrzebne w procesie przesyłki. Użytkownik korzystając z serwisu Netkurier-24.pl , jest zobowiązany posługiwać się wyłącznie tak przekazanymi dokumentami przewozowym ze względu wymagań technicznych Partnerów.
3. Zleceniodawca składając zamówienie, zobowiązuje się do zawarcia w "Formularzu Zamówień" rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości Przesyłki.
4. W przypadku zaniżenia wymiarów oraz wagi przesyłki lub zweryfikowanie na paczkę niesortowalną przez przewoźnika, nadawca jest zobowiązany uregulować różnicę cenową. Taka przesyłka zostaje zatrzymana na magazynie i wydana w momencie uregulowania należności.
5. Nadawca zobowiązany jest koniecznie wydrukować i dołączyć List przewozowy do przesyłki.
6. Kurier ma prawo odmówić zabrania przesyłki w przypadku kiedy uzna że została ona źle lub niewystarczająco zapakowana, nie ma dołączonej etykiety z listem przewozowym.
7. Zleceniodawca ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich, gdy nie podjęto jeszcze próby spedycji. W przypadku anulowania zamówienia kwota należności automatycznie zwracana jest mu na jego Konto Bankowe.
8. Zlecenie Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Partnera poprzez zaznaczenie check-boxa w formularzu zamówień, a także że będzie postępował on zgodnie z jego postanowieniami w celu umożliwienia wykonania Usługi. Przede wszystkim Użytkownik odpowiada za wybór Partnera oraz za przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z Regulaminem Partnera.
9. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Netkurier-24.pl
a) zawierają podatek VAT
b) podawane są w złotych polskich
§5 Odbieranie i dostarczanie Przesyłek kurierskich
1. W przypadku, gdy Zleceniodawca wręczy Przedstawicielowi Partnera mniej przesyłek niż zamawiał, może ubiegać się o zwrot kosztów, poprzez złożenie oświadczenia mailowego. Zwrot kosztów do Zleceniodawcy nastąpi jedynie w przypadku, gdy opłacona przez Zleceniodawcę usługa nie zostanie wykonana.
2. Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Partnera. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Partnera . W przypadku przesyłki przekraczającej limity określone w regulaminie, naliczana jest kara umowna
zgodnie z cennikiem. Przesyłka może być wstrzymana na magazynie doręczającym do czasu uregulowania należności.
§6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania serwisu Netkurier-24.pl oraz dotyczące Usług Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną która powinna zostać przesłana na adres netkurier24@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Netkurier-24.pl wypełniając formularz reklamacyjny będący załącznikiem do regulaminu.
2. Tak przesłana reklamacja powinna zawierać oprócz opisu samej reklamacji dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika w systemie Netkurier-24.pl tzn. adres e-mail przypisany do konta oraz dane tzn. np. nr transakcji, której tyczy się reklamacja.
3. Netkurier-24.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Swoją decyzję Netkurier-24.pl prześle drogą elektroniczną Użytkownikowi na przypisany do jego konta adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczącej Reklamacji jeśli będzie to koniecznie w procesie jej rozstrzygnięcia.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu przesyłek kurierskich przyjmuje i rozpatruje Partner. Należy je składać poprzez serwis Netkurier-24.pl,Do złożenia reklamacji w przypadku przesyłki uszkodzonej potrzebny jest protokół spisany z kurierem, opis uszkodzenia ,dokument potwierdzający wartość przedmiotu (faktura, paragon link z allegro).
5. W przypadku reklamacji przewozu przesyłek kurierskich składanych za pośrednictwem Netkurier-24.pl Użytkownik musi przesłać wszelkie wymagane w procesie dokumenty w przypadku firmy DPD w ciągu 7 dni, w przypadku UPS jeśli reklamacja dotyczą uszkodzenia lub częściowej utraty przesyłki w terminie 10dni od jej doręczenia, a jeśli utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki w terminie 17 dni.
6. O decyzji Partnera w sprawie reklamacji dotyczących przewozu przesyłek powiadomi Użytkownika Netkurier-24.pl lub partner bezpośrednio.
7. Netkurier-24.pl nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeśli zaistnieją przypadki opisane w podrozdziale §7 Zasady i odpowiedzialność Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
8. W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy.
9. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Transferuj.pl-Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej do Transferuj.pl-Operatora Płatności ( www.transferuj.pl )
10. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie w serwisie Netkurier-24.pl
§7 Zasady i odpowiedzialność Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
1. Netkurier-24.pl odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przekazanie zlecenia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, a także za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
2. W przypadku braku realizacji Usługi oraz reklamacji, Netkurier-24.pl odpowiada przed Zleceniodawcą lub osobą przez niego upoważnioną. Ewentualne zwroty kosztów będą zwracane na konto bankowe Zleceniodawcy .Użytkownik, czyli Zleceniodawca zobowiązuje się również do:
a. Powiadomienia Odbiorcy o planowanej Przesyłce.
b. Poinformowania Odbiorcy o jego prawie sporządzenia protokołu szkody w obecności Przedstawiciela Partnera w przypadku uszkodzenia doręczanej Przesyłki.
§8 Regulamin
1. O zmianie Regulaminu Netkurier-24.pl poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenie informacji na stronie serwisu Netkurier-24.pl. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie serwisu Netkurier-24.pl i zawiadomieniu Użytkownika. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem a serwisem Netkurier-24.pl, a konto użytkownika zamknięte, jeśli spełnia warunki zawarte w §3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji cennika, warunków świadczenia usług lub funkcjonalności serwisu, zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
§9 Płatności
1. Usługi świadczone przez serwis Netkurier-24.pl są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Użytkownik
2. Płatności dokonywane są przelewem za pomocą Operatora Płatności Transferuj.pl.
3. Netkurier-24.pl wystawia fakturę VAT ostatniego dnia każdego miesiąca dla użytkowników zalogowanch w naszym serwisie. Dla użytkowników nie
zalogowanych faktura wystawiana jest do 3-ch dni roboczych. Faktura wystawiana jest na aktualne dane, które podaje Użytkownik zakładce "Dane do faktury".
4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną.
5. W przypadku nadpłaty Użytkownik może zażądać jej zwrotu. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika posiadającego konto firmowe, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest potwierdzenie przez Użytkownika jej otrzymania.
§10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
§11 Postanowienia końcowe
1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Netkurier-24.pl jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§12 Dokumenty
1. Dokumenty do odprawy celnej dla przesyłek poza UE do pobrania na stronie głównej w zakładce Aktualności.
2. Użytkownik nadający przesyłki międzynarodowe poza UE zobowiązany jest do pobrania i uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

 

 


Facebook